Tứ chánh cần

Tứ Chánh Cần gồm có:
1- Ngăn ác pháp,
2- Diệt ác pháp,
3- Sinh thiện pháp,
4- Tăng trưởng thiện pháp.

Chi tiết ...