Kinh Kim Cang – Audio

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh  là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinhKim cương bát-nhã kinh

Dưới đây là các phần thuật lại lời kinh:

Phần 1: Đoạn 1 – 6

Phần 2: Đoạn 8 – 10

Phần 3: Đoạn 11 – 14

Phần 4: Đoạn 15 – 17 (Đoạn 17 – còn tiếp)

Phần 5: Đoạn 17 – 23

Phần 6: Đoạn 24 – 32

Chúc các vị tiền hiền tu tập tinh tấn !!!

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *