Blog

Tứ chánh cần

Tứ Chánh Cần gồm có:
1- Ngăn ác pháp,
2- Diệt ác pháp,
3- Sinh thiện pháp,
4- Tăng trưởng thiện pháp.

Chi tiết ...

Tứ diệu đế

Tứ Diệu Đế này là nền tảng của giáo lý, là cốt tuỷ của giáo pháp, được đức Phật chứng ngộ trong đêm Thành Đạo và tuyên thuyết ở trong kinh …

Chi tiết ...